5. 9. 2006

V říjnových komunálních volbách zvolí občané členy zastupitelstev, která rozhodují o kvalitě života přímo v místech, kde žijeme. Strana zelených nabízí své kandidáty ve stovkách měst a obcí po celé republice. Tento program shrnuje důležitá konkrétní opatření, která budou naši zastupitelé prosazovat.

Kandidáti Strany zelených jdou do podzimních voleb proto, aby při své práci v zastupitelstvu aktivně prosazovali především větší vstřícnost a otevřenost úřadů k občanům a zlepšování podmínek pro kvalitu života ve svých městech a obcích. 
 

Obecné teze pro volební programy pro komunální volby 2006.

1. Vstřícnost a otevřenost v komunikaci s občany, opatření proti korupci

Vedení obce musí s občany jednat tak, aby si získalo a udrželo jejich důvěru: to je základní pravidlo politiky zelených.

Zelení proto budou prosazovat vstřícný přístup k poskytování informací – zveřejňování všech podkladů a záznamů z jednání volených orgánů přímo na internetu i snadno dostupnou evidenci smluv, které obec uzavírá. Stejně vstřícné k občanům musí být i obecní a městské firmy. Prosadíme, aby se z obecních zpravodajů staly demokratická periodika veřejné služby, která budou dávat spravedlivý prostor i názorům opozice.

Obecní úřady musí především poskytovat občanům kvalitní služby. Budeme prosazovat zjednodušení vyřizování žádostí občanů. Zasadíme se zřízení možnosti vyřídit různé druhy žádostí též prostřednictvím internetu, bez únavného „běhání po úřadech“. Všechny větší stavby a rozvojové záměry budeme projednávat s občany formou anket, veřejných slyšení i místních referend.

V rámci protikorupčních opatření zavedeme pravidlo nulové tolerance k darům úředníkům a zastupitelům, zajistíme pravidelný audit procesu přidělování veřejných zakázek. Ve větších městech prosadíme zřízení funkce protikorupčního ombudsmana.

Všichni naši kandidáti podepsali přísný etický kodex, který je zavazuje k odmítání jakýchkoliv neoprávněných výhod. V zastupitelstvech budeme prosazovat, aby se ke stejnému chování zavázali i ostatní politici.

2. Kvalita života ve městě i na vesnici

Zelení budou prosazovat opatření, která zlepší kvalitu ovzduší. Ve městech především zklidnění dopravy, v obcích pak výstavbu obchvatů či motivačními programy k odklonu od vytápění uhlím.

Všude tam, kde je to třeba, se zasadíme o výstavbu protihlukových stěn, úplného překrytí komunikací nebo zavedení opatření zklidňujících dopravu. Budeme trvat na tom, aby se při přípravě velkých dopravních staveb počítalo s opatřeními proti hluku již v základním projektu. 

Zelení se zasadí o to, aby všem tekla z kohoutků voda, kterou mohou bez obav pít. Podpoříme urychlené dobudování kanalizace tam, kde ještě není občanům k dispozici. Prosadíme výstavbu čistíren odpadních vod v obcích, kde chybí.

Budeme usilovat o zachování a rozšiřování zelených veřejných prostranství jako míst pro odpočinek a setkávání. Ve městech prosadíme obnovu uličních stromořadí i nové parčíky, v obcích obnovu návsí se zelení. Zajistíme dostatečnou péči o čistotu a pořádek v ulicích – dostatek odpadkových košů, úklid a údržbu veřejných prostranství, trávníků i laviček. Prosadíme důsledný úklid posypových materiálů ze silnic po zimě.

Dostatek veřejně přístupných míst pro trávení volného času považují zelení za jeden ze základních prvků kvality života. Proto budeme prosazovat dostatečné investice do rozvoje a údržby dětských hřišť a veřejně přístupných sportovišť. Prioritou budou investice do sportovišť, která slouží široké veřejnosti, nikoli pouze úzké skupině zájmců. Nebudeme podporovat sporty, které ničí krajinu a poškozují životní prostředí (například motorismus). Budeme podporovat rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže – kroužků, turistických oddílů, center volného času a dalších forem mimoškolní práce s dětmi.

Usnadníme domácnostem třídění odpadků. Zasadíme se o zvýšení počtu kontejnerů tak, aby se s tříděným odpadem nemuselo chodit dále než ke stávající popelnici. V zástavbě rodinných domků postupně zavedeme systém takzvaného pytlového sběru tříděného odpadu. Tam, kde je to třeba, budeme prosazovat změnu systému poplatků za popelnice tak, aby domácnosti, které třídí a vyhazují méně, platily adekvátně nižší částku. Podpoříme vznik obecních kompostáren, které umožní využít větve, listí i trávu ze zahrad či zbytky z kuchyní.

Zasadíme se o to, aby městské a obecní lesy přešly na šetrný způsob hospodaření – tedy například vyloučily holosečné kácení. Zajistíme účinnou ochranu zbytků přírody na území měst. Podpoříme projekty revitalizací řek a potoků. Budeme prosazovat přijetí koncepcí protipovodňové ochrany obcí, které zajistí ochranu hrázemi i více prostoru pro neškodné rozlévání vody do lužních lesů a luk ve volné krajině. Budeme bránit vzniku nových staveb v záplavových územích říčních niv. Zasadíme se o návrat zeleně do krajiny. V územních plánech budeme prosazovat účinná omezení výstavby na okrajích měst, aby volnou krajinu a zeleň nepohlcovaly sklady, supermarkety, parkoviště a další stavby. 

3. Obecní byty pro mladé rodiny či seniory

Budeme podporovat výstavbu malometrážních obecních bytů pro mladé rodiny i bezbariérových bytů pro handicapované občany a seniory. Budeme dbát na to, aby systém přidělování obecních bytů byl funkční a férový. Zajistíme, aby peníze z nájemného sloužily k údržbě, modernizaci a rozvoji bytového fondu. Nepodpoříme privatizaci bytů tam, kde se na ní neshodne nadpoloviční většina nájemníků.

4. Nová pracovní místa v malých a středních firmách

Zelení budou podporovat místní malé a střední podniky, řemeslníky a poskytovatele služeb. Místní firmy dostanou šanci především při realizaci menších zakázek, jako jsou revitalizace a údržba veřejných prostranství, regenerace panelových domů či výstavba infrastruktury pro volný čas, například dětská hřiště a sportoviště. Budeme podporovat rozvoj šetrné turistiky, která do obcí přináší nová pracovní místa v oblasti služeb. V univerzitních městech budeme podporovat vznik pracovních míst v oborech atraktivních pro absolventy vysokých škol, tedy v perspektivních moderních odvětvích s čistými technologiemi a oborech vyžadujících vysokou kvalifikaci. Naši podporu bude mít také vznik pracovních míst v neziskových organizacích zajišťujících služby pro občany měst a obcí.

5. Dostupné školy i zdravotnická zařízení

Zelení podpoří rozšiřování nabídky kvalitního vzdělání pro všechny věkovové skupiny obyvatel.

Budeme podporovat zajištění dostatečného počtu míst v mateřských školkách. Podpoříme investice do oprav a modernizace základních škol, včetně zlepšení jejich vybavení (audiovizuální učebny, dílny, školní knihovny apod.). Tam, kde je to třeba, podpoříme vznik městského gymnázia. V univerzitních městech se zasadíme o rozvoj spolupráce mezi samosprávou a vysokými školami.

Budovy škol otevřeme veřejnosti tak, aby se staly nejen místem, kam rodiče na půl dne posílají své děti, ale především aby se staly centry společenského, kulturního i sportovního dění v obcích a městských částech. Budeme podporovat větší zapojení rodičů do rozhodování o chodu školy. 

Pomůžeme školám zvyšovat rozmanitost nabídky školních vzdělávací plánů i snížit počet dětí ve třídách tak, aby prostor mohly dostat vzdělávací programy typu Začít spolu, daltonský plán, Montessori, Waldofská škola a další. Budeme otevírat prostor pro uplatnění inovativních přístupů ke vzdělání. Ve větších městech podpoříme vznik a práci kvalitního výukového centra ekologické výchovy.

Budeme dbát na to, aby obec ve spolupráci s krajem a státem napomáhala zajištění funkční sítě zdravotnických zařízení s přirozenou spádovou oblastí tak, aby měl každý občan přístup ke kvalitní péči. Podpoříme investice do oprav a modernizace zdravotnických zařízení.

6. Rychlá a dostupná veřejná doprava; silnice, které neškodí lidem

Zelení budou aktivně podporovat modernizaci a rozvoj systému veřejné dopravy – posílení spojů do menších obcí a okrajových částí měst, zavádění integrovaného tarifu cestování, obnovu vozového parku, například nízkopodlažními autobusy. Budeme prosazovat projekty zvyšující konkurenceschopnost železnice. Naši zastupitelé ve městech a obcích budou požadovat zachování osobní dopravy na všech současných železničních tratích.

Zasadíme se o urychlenou výstavbu obchvatů měst a obcí. Prosadíme opravy silnic nižších tříd. Podpoříme programy zklidňování dopravy v centrech měst i projekty zklidnění provozu na průtazích obcemi. Ve velkých městech se zasadíme o zřízení systému záchytných parkovišť napojených na veřejnou dopravu.

Zelení budou vždy hájit zájmy těch nejzranitelnějších účastníků provozu – chodců. Prosadíme stavební úpravy, které zajistí bezpečnou cestu do škol a školek (příčné prahy, zúžené profily), zajistíme zřízení či obnovu přechodů pro chodce tam, kde je to potřeba. Pěší trasy musí být nejen bezpečné, ale také co nejkratší a pohodlné, aby po nich bez problémů projeli rodiče s kočárkem či lidé na invalidním vozíku, a to v každém ročním období. Podpoříme plány na rozšíření obytných zón se sníženou rychlostí „Tempo 30“.

Zvýšíme investice do budování sítě cyklostezek v ulicích tak, aby rovněž v českých městech bylo běžně možné bezpečně cestovat na kole do školy, za sportem, zábavou či na úřady. Podpoříme zřízení potřebné infrastruktury pro cyklodopravu (například hlídaná parkoviště pro kola).    

7. Harmonický rozvoj měst i života na venkově

Zelení podpoří obnovu a rozvoj kulturních akcí a tradic. V menších obcích a městech především tradici hodů či bálů. Ve městech pak budeme podporovat návrat kultury do ulic a parků. Zasadíme se o nastavení transparentních podmínek obecní podpory kulturních projektů (například formou grantových programů) tak, aby na ni dosáhly i nové či menšinové akce.
 
Budeme aktivně usilovat o opětovné využití a oživení opuštěných továrních i zemědělských areálů. Zasadíme se o vytvoření územních plánů v obcích, kde tyto dosud neexistují, tak aby obec a krajina v okolí byly chráněny proti komerčním záměrům poškozujícím její ráz a kvalitu života obyvatel. Prosadíme program přísné regulace výstavby velkých nákupních center tak, aby na vyvolané investice do dopravní a jiné infrastruktury nemuseli doplácet občané z obecního rozpočtu a nemuseli tak nedobrovolně dotovat soukromé podnikatelské aktivity zahraničních investorů. Zasadíme se o prosazení opatření, která zabrání živelnému rozrůstání měst do okolní krajiny, kam je přístup možný jen osobním automobilem. Budeme aktivně prosazovat návrat zeleně do krajiny – stromořadí podél cest, meze, remízky. Budeme podporovat a propagovat ekologicky šetrné způsoby zemědělského hospodaření a rozvoj místní produkce.

Zelení budou podporovat projekty oprav a revitalizací panelových sídlišť tak, aby se postupně proměnila z betonových džunglí v přívětivý domov. Při zateplování domů budeme prosazovat dodržení nízkoenergetických standardů, aby se neplýtvalo energií a klesaly účty za vytápění.

8. Citlivá sociální politika

Zelení budou prosazovat opatření, která umožní udržet seniory co nejdéle aktivní ve společnosti, nikoli je vyčleňovat. Podpoříme vytváření systému služeb, který umožní starým lidem co nejdéle zůstat v prostředí svého domova. Pro ty, kteří se bez permanentní asistence již neobejdou, musí obce připravit nabídku různých způsobů bydlení a péče odpovídající jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu. Zelení podpoří aktivní zapojování seniorů do společenského života i posilování jejich sociálních jistot – vytvoření a postupné rozšiřování systému slev, například na hromadnou dopravu, návštěvu vybraných kulturních a společenských akcí, sportovní a rekreační aktivity, bezplatné využívání internetu, včetně asistence v případě potřeby.

Zasadíme se o rozšíření pomoci lidem v těžkých životních situacích, ať už ve formě poradenství včetně bezplatného právního nebo zajištěním azylového bydlení, asistenční služby, pomoci rodině v krizi či nabídky místa v denním stacionáři. Ve velkých městech zajistíme vytvoření účinného systému pomoci lidem bez přístřeší.  

Zelení dávají vždy přednost prevenci před represí. To platí i pro oblast kriminality mládeže a zneužívání drog. Podpoříme programy terénní práce s rizikovými skupinami mládeže (streetwork).

V otázce soužití s romskou menšinou budou zelení podporovat taková opatření, která vytváří podmínky pro aktivní účast Romů na řešení problémů či řešení problémů vlastními silami. Budeme podporovat růst romské vzdělanosti, projekty organizované Romy, podpoříme práci romských asistentů a terénních pracovníků. Naším cílem je postupně zmenšovat oblasti, ve kterých panuje kultura chudoby a společenského vyloučení. Budeme přitom spolupracovat s humanitárními organizacemi, které takové projekty dovedou realizovat často lépe než úřady.

9. Zodpovědné hospodaření s veřejným majetkem

Zelení budou vždy prosazovat, aby hospodaření měst a obcí bylo dlouhodobě udržitelné a zajišťovalo rovnoměrný rozvoj všech částí obce i všech oblastí života v ní. Nepodpoříme financování megalomanských záměrů. Naší prioritou jsou projekty, které zvýší kvalitu života občanů, přinesou základní vybavenost pro všechny, zbaví zanedbanosti obecní majetek a infrastrukturu a zajistí nezbytná opatření, jako je například protipovodňová ochrana. Teprve zbytek prostředků lze investovat do nadstandardních projektů.

Rozhodování o rozpočtu města či obce otevřeme občanům. Nad rámec zákona budeme náměty od občanů sbírat a vyhodnocovat průběžně, tak aby zajímavé nápady mohly být zohledněny již při přípravě rozpočtu.

Šetrné zacházení s elektřinou, teplem, vodou, papírem či palivy se ve veřejných budovách musí stát standardem. V době rostoucích cen energií je takové chování navíc ekonomicky výhodné. Zelení se zasadí o to, aby obecní úřady, školy i městské firmy šly v tomto směru příkladem – jejich budovy prošly energetickým auditem, byly dobře zatepleny, používaly úsporné žárovky, recyklovaný papír i šetrné čistící prostředky a třídily odpad. Při rekonstrukcích i novostavbách obecních budov budeme požadovat dodržení standardu nízkoenergetických domů.

10. Podpora občanské společnosti

Zelení oceňují přínos neziskového sektoru a podporují aktivní občanství jako nejširší možnou účast lidí na životě jejich komunit. Zelení podporují právo jednotlivce svobodně se sdružovat s jinými a uznávají rozmanitost zájmových skupin a občanských organizací včetně minoritních skupin.

Zelení budou usilovat o širší spolupráci obcí s občanskými iniciativami a neziskovými organizacemi. Ty totiž představují obrovský potenciál nápadů a zkušeností, které se obci mohou velmi často hodit. Budeme podporovat i ty občanské iniciativy, jejichž cílem je kontrola a kritika práce obecní samosprávy. Poskytují totiž politikům na radnicích a obecních úřadech důležitou zpětnou vazbu, a zvyšují tak kvalitu jejich práce. Budeme podporovat místní spolky, sdružení i další iniciativy občanů, které pomáhají rozhýbat společenský i kulturní život v obcích a městských čtvrtích.

Zelení podpoří sociální ekonomiku neziskového sektoru, konkrétně výrobu a služby, v nichž jsou zaměstnávány společensky znevýhodněné skupiny občanů. Zelení podpoří partnerství nevládních organizací s veřejnou správou a podnikatelským sektorem pomocí společných projektů. Budeme usilovat o zapojení místních neziskových organizací  do procesu  komunitního plánování a strategického plánování rozvoje obcí.

11. Modernizace hospodářství a aktivní politika zaměstnanosti

Hospodářství našich měst a obcí se stále orientuje na zastaralé sektory, je málo efektivní, energeticky náročné a často přehlíží moderní technologie a trendy. V regionech s vysokou nezaměstnaností budou zelení podporovat rozvoj sítě středního, učňovského a vysokého školství, restrukturalizaci hospodářství  a vznik nových pracovních míst tak, aby byla zvyšována konkurenceschopnost regionu.  Zelení podpoří rozvoj vědeckovýzkumné základny ve městech, investice do výzkumných aktivit,  inovační aktivity v podnikatelské sféře v ekologicky šetrných  moderních odvětvích  a oborech vyžadujících vysokou kvalifikaci. Zelení podpoří projekty čerpání prostředků z evropských fondů na rekvalifikaci a vznik nových pracovních míst. Podpoříme také rozvoj ekologického zemědělství a upadající tradiční odvětví (chmelařství, ovocnářství, zelinářství a další). Prioritou zelených je pěstování energetických rostlin pro produkci  biomasy, doprovázené vznikem nových pracovních míst. Zelení se zasadí o vznik tržišť pro prodej biopotravin a místní zemědělské produkce.

Připravili Martin Ander, Petra Kolínská, Petr Štěpánek.
Schválilo předsednictvo Strany zelených 31.8.2006