6. 5. 2010

Po dotacích přesahujících sto milionů korun
na investiční akce se městské části Praha 11
podařilo získat fi nanční prostředky i na tzv.
měkké projekty, a to z Operačního programu
Praha – Adaptabilita.

Dotace v celkové výši necelých třinácti milionů korun je určená na projekty Integrace znevýhodněných žáků do školního života a Dítě není překážka. První je zaměřen na pomoc tělesně či mentálně hendikepovaným žákům základních škol. Zatímco ve vyspělých zemích je integrace těchto žáků do „normálního“ kolektivu standardní, v ČR se stále setkáváme se snahou tyto žáky vyčleňovat do jiných typů škol. Díky dotaci na tento projekt budou zaplaceni asistenti pro znevýhodněné žáky a psychologové, kteří budou pracovat nejen s těmito žáky, ale i s jejich spolužáky a učiteli. Projekt Dítě není překážka je zaměřen
na pomoc rodičům, kteří se po rodičovské dovolené vracejí zpět do pracovního života. Pomoc je založena především na pořádání kurzů a školení, aby tito lidé nebyli při opětovném
nástupu či při hledání nového pracovního místa znevýhodněni. Jsem přesvědčen, že právě
takovéto projekty by měly být z prostředků EU fi nancovány a jsem rád, že se nám to spolu
s kolegy podařilo.

Jakub Ježek, předseda komise
pro fondy a partnerská města
(uveřejněno v časopise Klíč)