18. 12. 2012

Pražský radní pro životní prostředí Lohynský a náměstek pro dopravu Nosek jen přihlížejí zhoršující se inverzi v Praze. V centru města již polétavé prachové částice (PM10) překročily hodinovou koncentraci 100 mikrogramů na metr krychlový. Velmi špatně je na tom Karlín, Vinohrady, Vršovice a Strašnice. Celé širší centrum Prahy je postiženo silnou inverzí.
Na rozdíl od osmdesátých let minulého století, kdy byla na vině lokální topeniště na tuhá paliva, je znečištění dnes způsobeno především individuální automobilovou dopravou. Tu je třeba regulovat již v nástupu inverze, ne až když jsou hodnoty na úrovních, způsobujících onemocnění a úmrtí Pražanů. Nedávné výzkumy doc. Šráma jasně ukázaly, že tento typ znečištění Pražany nejen ohrožuje, ale některé z nich připraví i o život. Údaje o inverzi: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html Zmínění radní dlouhodobě tuto situaci neřeší. Za předešlého radního Štěpánka byly navýšeny výdaje na úklid ulic o desítky procent a byly zahájeny programy nahrazující komunální vozidla (vozy na svoz odpadu, čistící vozy atd.) vozidly na plyn, byly položeny základy pro vytvoření mýtného systému (studie) či omezení vjezdu na základě emisních parametrů vozidel (nízkoemisní zóny). Vše je zapracováno v Integrovaném krajském plánu pro snižování emisí a zlepšení ovzduší. Integrovaný krajský program: http://www.praha.eu/public/65/61/22/774095_62687_Aktualizace_Programu.pdf „Radní Lohynský a Nosek zcela ignorují Krajský plán pro snižování emisí, neuvádějí v život opatření vedoucí ke snížení prašnosti a k prevenci zamoření města oxidy dusíku. Kvůli současné inverzi onemocní stovky až tisíce dětí a dospělých a někteří starší lidé či lidé s oslabenou imunitou dokonce zemřou. Vše zcela zbytečně, zmínění radní by měli začít regulovat vjezd do města hned v začátku inverze, aby předešly zamoření prostoru města jedovatými látkami. Praha má dostatečnou kapacitu hromadné dopravy, aby situaci zvládla,“ kritizuje nečinnost Lohynského a Noska bývalý radní pro ŽP Štěpánek. „Akce navržené v Integrovaném krajském plánu pro snižování emisí a zlepšení ovzduší se snažíme na Praze 12 realizovat.Významným zdrojem je sekundární prašnost, proto MČ Praha 12 zvýšila četnost kontrol na staveništích, aby vozidla neroznášela prach na silnici. Do zvýšeného úklidu ulic nad rámec pravidelného úklidu 2x za rok se zapojili i občané ve veřejné službě. Vysazujeme kolem silnic stromořadí, vzrostlý strom dokáže za rok zachytit stovky kilogramů prachu.“ doplňuje místostarosta pro ŽP Eva Tylová, která se v minulém období podílela jako předsedkyně komise rady Hl. M. Prahy na přípravě Akčního plánu k Integrovaném krajském plánu pro snižování emisí a zlepšení ovzduší. Zdroj: http://praha.zeleni.cz/19845/clanek/praha-se-dusi-ve-smogu-radni-lohynsky-a-namestek-nosek-bezradne-prihlizeji/