16. 9. 2006

Mám tu milou povinost, představit vám volební program Strany zelených pro Prahu 11 – MOJE JIŽNÍ MĚSTO. Program vznikl na základně zkušeností a poznatků nejen nás, ale i širokého spektra lidí, kteří projevili zájem s námi spolupracovat. Snažili jsme se, aby volič našel v programu konkrétní odpovědi na konkrétní otázky. Přesto jsme si vědomi, že žádný volební program se nikdy nezavděčí všem a nikdo v něm nenajde vše, co by chtěl. Klademe proto velký důraz na komunikaci radnice s občany. Politici jsou povini prosazovat zájmy obyvatel a k tomu je zapotřebí aktivní přístup Představením programu naše práce nekončí, ale začíná.

Jakub Ježek – předseda a lídr kandidátky zelených v Praze 11

 

 

   

1.     Rozvoj Prahy 11

 • Budeme upřednostňovat rekonstrukce a renovace současných bytů a domů před dalším zahušťováním zástavby. Chceme vytvořit a udržet zájem o bydlení v Městské části.
 • Ve spolupráci s architekty, sociology, ekology a samozřejmě i občany chceme navrhnout takový územní plán, který se stane pevným základem pro rozvoj městské části, a zároveň dá občanům dlouhodobou záruku, že plocha určená pro sport a odpočinek touto plochou zůstane a nezmění se v plochu pro komerční využití, jakmile se objeví vlivný investor.
 • Zpřesníme a upravíme Studii regenerace Jižního Města podle nových poznatků a okolností a zaměříme se na její dodržování. Na prvním místě musí stát obyvatelé Jižního Města a nikoli investor, jehož plány jsou mnohdy v rozporu se zájmy obyvatel.
 • Městská část musí mít možnost účinně ovlivňovat výstavbu a rozvoj na svém území. Ve spolupráci s ostatními městskými částmi budeme usilovat o převedení pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy na městské části.

 

2.     Životní prostředí

 • Ve spolupráci se soukromými firmami, státními institucemi a obyvateli Jižního Města provedeme generální úklid Prahy 11. Následně zavedeme takové mechanismy kontroly a údržby, které dlouhodobě zajistí na Jižním Městě čistotu a pořádek.
 • Vytvoříme přírodní parky s minimální potřebou údržby – tj. bezzásahové přírodní zóny, které budou přístupné občanům a budou sloužit k aktivnímu odpočinku i jako názorná ukázka pro žáky místních škol. Tím zároveň podpoříme druhovou rozmanitost živočichů i rostlin.
 • Úřad MČ musí jít příkladem. Budeme se snažit zajistit maximální šetrnost jeho provozu vůči životnímu prostředí – např. instalací solárních panelů, omezením spotřeby energií a používáním recyklovaného papíru či důsledným třídění odpadů.
 • Budeme usilovat o rozšíření druhů tříděného odpadu např. o hliníkový či biologický odpad. Zajistíme pravidelný sběr nebezpečného odpadu. Vybudujeme důstojná kontejnerová stání a sjednotíme kontejnerová stání na komunální a tříděný odpad. Umístíme nové koše podél chodníků, taktéž na tříděný odpad.
 • Chceme, aby prostředky vybrané z poplatků za psy nebyly rozmělněné v rozpočtu, ale aby tato částka byla skutečně vynaložena na služby pro pejskaře, ať se to týká nákupu nových košů na psí exkrementy, nebo následného úklidu po miláčcích neukázněných pejskařů. Podpoříme výcvik psů, např. úlevou z poplatku, pokud se pes podrobil výcviku. V zeleni určené pro volný výběh psů, chceme vybudovat alespoň základní prvky sloužící k výcviku psů.
 • Podpoříme rozsáhlou výsadbu nových stromů, které nejen opticky zkrášlují ulice města, ale vytváří na sídlišti příznivé mikroklima a na dětských hřištích mohou sloužit jako herní prvky.

 

3.     Radnice pro 3. tisíciletí

 • S využitím nových informačních technologií a postupů vytvoříme moderní radnici založenou na principu kontaktních míst. Kamkoli občan přijde, bude obsloužen. Budeme prosazovat zřízení bezplatné informační telefonní linky.
 • Podpoříme rozvoj bezplatného přístupu k internetu formou grantů pro nezisková sdružení tak, aby každý občan měl možnost přístupu ke světovému informačnímu bohatství, a zároveň se budeme snažit maximum možných služeb a informací přenést na internetové stránky. Rozšíříme možnosti internetové komunikace s úřadem a zkvalitníme webové stránky Prahy 11. Umístíme na webové stránky veškeré informace týkající se všech stavebních projektů na Jižním Městě. Zřídíme otevřený účet, a umožníme tak veřejnou kontrolu hospodaření městské části.
 • Ctíme komunitní princip rozhodování. Všechny rozhodovací procesy musí probíhat s ohledem na potřeby všech zainteresovaných.
 • Chceme změnit vztah občanů k úřadu tak, aby chodit na úřad bylo příjemnou povinností a nikoli nutnou nepříjemností. Toho docílíme modernizací úřadu, ale též zásadní změnou charakteru prostředí. Kontaktní centra by se měla podobat více knihovnám či kavárnám a ne strohým úřednickým prostorám.
 • Zpravodaj Klíč se musí stát vyváženým zdrojem informací a nebýt jen hlásnou troubou radnice. Zavedeme v něm Hyde park, aby svůj názor mohli prezentovat i opoziční zastupitelé a občané.
 • Prosadíme etický kodex zastupitele.

 

4.     Děti – naše budoucnost 

 • Děti jsou naší budoucností. Za patnáct let se nám bude žít tak dobře, jak dobře vychováme naše děti, které jsou nyní v mateřských školkách. Poskytněme jim co možná nejlepší podmínky k rozvoji a sami jim jděme příkladem.
 • Školství a děti jsou naší prioritou. Budeme usilovat o vypracování ucelené koncepce rozvoje školství na Jižním Městě a podporovat jak školní, tak mimoškolní aktivity dětí.
 • Dokončíme započatou obnovu dětských hřišť, ovšem tak, aby součástí dětských hřišť bylo více přírodních prvků (stromy, keře, vodní prvky).
 • Budeme se snažit zavést do škol ekologickou výchovu a více podporovat pobyt žáků v přírodě.
 • Budeme usilovat o zavedení biopotravin do škol a začneme mateřskými školami.

 

5.     Volný čas

 • Praha 11 si zaslouží více sportovišť. I my podporujeme výstavbu bazénu, který na Jižním Městě dlouhodobě chybí. Zaměříme se ale i na další projekty. Hodláme iniciovat diskuzi a popř. i projekt vybudování zimního stadionu. Budeme se snažit o výstavbu letního venkovního koupaliště, které v zimě může sloužit jako ledová plocha.
 • Chceme cyklistiku jako plnohodnotnou a podporovanou dopravu. Dořešíme mimoúrovňové křížení cyklistických tras s hlavními komunikacemi. Již žádné nové silnice či chodníky bez cyklostezky. Vytvoříme páteřní cyklostezku Jižního Města, která povede přes důležité lokality (úřady, nákupní centra, metro) a bude vhodně napojena na hlavní pražské cyklostezky.
 • Na úřadech zajistíme hlídané stání pro návštěvníky-cyklisty a u soukromých firem (např. u obchodů) budeme žádat o totéž. Podpoříme výstavbu hlídaných stání pro kola u stanic metra a podpoříme tak každodenní využívaní cyklistické dopravy v kombinaci s MHD.
 • Navýšíme finanční objem grantových projektů pro žáky základních a středních škol. Vytvoříme nové prostory pro grafity, které je oživením městské šedi. Sprejování na ostatních místech musíme naopak předcházet.
 • Podpoříme další rozvoj nízkoprahových klubů pro mládež.

 

6.     Doprava

 • Zastaneme se maminek s kočárky a tělesně postižených spoluobčanů. Chceme kompletně bezbariérové Jižní Město a začneme na úřadech. Budeme vyvíjet tlak na Dopravní podnik, aby všechny stanice metra měly kvalitní bezbariérový přístup. Budeme požadovat větší množství nízkopodlažních autobusů.
 • Na vytipovaných přechodech pro chodce začneme s přestavbou současných přechodů na přechody úrovňové, které jsou pro chodce pohodlnější a pro auta přijatelnější než příčné prahy. Na komunikacích, kde není možné vytvořit úrovňový přechod či umístit příčné prahy, a kde se nachází potencionálně rizikový přechod pro chodce, budeme požadovat umístění signalizačního zařízení.
 • Budeme aktivně řešit problém parkování na Jižním Městě např. formou individuálních parkovacích kójí v podzemních garážových objektech a formou patrových, řádně osvětlených parkovišť. Důraz klademe především na šetrnost k životnímu prostředí bytových souborů a zvýšení komfortu bydlení. Podpora výstavby těchto garáží bude spočívat nejen v podpoře vlastních projektů, ale uvažujeme i o dotaci na jejich odkoupení uživateli. Věříme, že tato investice části prostředků získaných z privatizace bytových domů stabilizuje ekonomickou strukturu obyvatel naší městské části.

 

7.     Občanská společnost

 • Prosazujeme co nejširší podporu nestátních neziskových organizací – zájmových sdružení, spolků, občanských iniciativ, nadací a veřejně prospěšných organizací, jako významného demokratického pilíře společnosti.
 • Po diskuzi s občany a občanským sdruženími zřídíme Odbor pro občanskou společnost, který bude rádcem a koordinátorem občanským sdružením a spolkům.
 • Budeme poskytovat volné místnosti úřadu občanským sdružením.

8.     Bezpečnost

 • Chceme spolupracovat s Městskou policií i s Policií ČR a zajistit častější obchůzky policistů, především v nočních hodinách.
 • Každý obyvatel Jižního města musí mít k dispozici telefonní číslo na svého „okrskáře“ – přímá vazba je nejlepší kontrolou kvality práce policie.
 • Budeme usilovat o bezpečnostní akce, zaměřené na vandalismus a rušení nočního klidu.
 • Výstavbou úrovňových přechodů, instalací příčných prahů a signalizačních zařízení zvýšíme bezpečnost přechodů pro chodce, především v okolí škol a hřišť.
 • Podpoříme rozšíření bezpečnostního kamerového systému především v oblastech školních hřišť a podchodů nejen jako prevenci proti krádežím a poškozování majetku, ale také jako prvek, který v případě úrazu může pomoci urychlit první pomoc.
 • Podchody Prahy 11 nutně potřebují kvalitní rekonstrukci, která zajistí odpovídající bezpečnost (řádné osvětlení, kamerový systém).

 

 9.     Financování 

 • Mnoho navrhovaných projektů a opatření nutí právem se ptát, z čeho se tyto sliby budou financovat.
  • Některé projekty zejména z oblasti školství může Praha 11 financovat z fondů Evropské unie.
  • Městská část očekává příjmy z privatizace bytového fondu.
  • Budeme se snažit získat více prostředků od soukromých firem, ať už lepší spoluprací s investory staveb či přímými sponzorskými dary. Chceme, aby sponzorství a starost o „naši“ městskou část byla čest a nikoli vynucená povinnost.
  • Budeme se snažit získat dotace z Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Zajistíme maximální průhlednost výběrových řízení. Aktivní zveřejňování všech dostupných informací se musí stát samozřejmostí.